Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem TA Tool og køber, medmindre andet skriftligt aftales mellem TA Tool og køber.

Som medlem af TA Tool kan kunden købe produkter til eget forbrug. Er der mistanke om misbrug, kan TA Tool uden varsel annullere medlemsskabet.

Medlemsskabet koster 2500,- dkk ex. moms pr. måned.

Medlemsskabet har en opsigelse på løbende måned.

Medlemsskabet faktureres d. 1 i hver måned.

Efter opsigelse, har kunden 6 måneder karantæne før der kan oprettes et ny abonnement. Dette er for at undgå misbrug.

For at medlemsskabet er gyldig, skal både kunden og TA Tool underskrive handelskontrakt.

TA Tool kan uden varsel ændre salgs- og leveringsbetingelserne gældende for alle fremtidige aftaler.

TA Tool tager forbehold for prisændringer på tatool.dk

I tilfælde af at ordrebekræftelse anvendes, er købers ordrer og bestillinger først bindende for TA Tool, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Ved køb via TA Tool’s internetside, anses aftalen for indgået og bindende mellem parterne, når køber har accepteret købet og efterfølgende modtaget ordrebekræftelse på e-mail.

TA Tool’s priser er angivet ekskl. moms og afgifter. Valutaen fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura.

Priserne er afgivet med forbehold for dokumenterede ændringer af offentlige afgifter, valutakursændringer, lønændringer, prisforhøjelser på råmaterialer eller øvrige forhold, som er udenfor TA Tool’s kontrol.

TA Tool er berettiget til at fakturere køber for alle leverancer, der er leveret, eller af TA Tool er meldt klar til levering, hvis det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet.

TA Tool’s betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura.

Hvis betaling ikke modtages rettidigt, har TA Tool krav på forrentning af til enhver tid værende skyldige beløb fra forfaldsdato med en rente svarende til 1,5% p.a.

Køber gøres opmærksom på, at TA Tool benytter købers kundedata til løbende kreditvurdering af køber. TA Tool videregiver således købers kundedata til kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet med det formål at indhente købers kunde- og kreditoplysninger.

Ejendomsretten til det solgte forbliver TA Tool’s indtil den fulde købesum er erlagt.

TA Tool er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, brand, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, valutarestriktioner, epidemi, computervirus, hacking, naturkatastrofer, dårlige vejrforhold, mangel på arbejdskraft, energi- og vandforsyning, eller nogen anden årsag, som ligger udenfor TA Tool’s kontrol.

Såfremt mangelfri eller rettidig leverance hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering inden for den udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 4 uger skal såvel TA Tool som køber være berettiget til at annullere aftalen uden dette anses for misligholdelse.